POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

 1. Avís i informació legal

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web propietat de BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. amb domicili social a AVDA. CRISTALERIA  nº 2  Codi Postal: 43720  Localitat:  L’ARBOÇ  Província:  Tarragona  amb CIF B43967835  i que posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la web (en endavant, “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix en què l’usuari accedeix al web.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la web, ja que el contingut de la web pot patir modificacions.

 1. Objecte

Aquesta web, propietat de BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L., ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús de la web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actuació dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.

 1. Condicions d’accés a la web

3.1 Caràcter de la utilització de la web

La web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’empresa i els seus clients o interessats a través d’Internet, però, a través de la web no es sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.

3.2 Informació veraç

L’usuari disposa d’una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

 1. Ús de la pàgina web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre. el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 de 11 de juliol i la resta de normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la pàgina web posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions de l’ús de la pàgina web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a  disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge o fotografies de la web.

4.1  Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen en la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola i no es permet la reproducció parcial o total del portal, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

 1. Continguts de la pàgina web

Els continguts de la pàgina web son posats a disposició de l’usuari per BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. com informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la pàgina web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links, i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, i altres avisos, reglament d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o des compilació.

 1. Links

La web podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a traves d’Internet.

La pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars del lloc on es trobin.

 1. Protecció de Dades

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. informa l’usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creat per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d’exercir, d’acord en el que estableix aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. amb domicili a AVDA. CRISTALERIA  nº 2  Codi Postal: 43720  Localitat:  L’ARBOÇ  Província:  Tarragona, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. pot rebre a través de correu electrònic dades de personal per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si s’escau l’empresa es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i de destruir, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga el seu consentiment a BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. per rebre comunicacions, sempre relacionades amb serveis de l’empresa. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

 1. Cookies

La pàgina web pot utilitzar Cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines web. Aquestes Cookies únicament s’utilitzen per associar amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Aquestes Cookies, s’utilitzen amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada, sense que es produeixi un nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s’utilitzen a efectes d’elaboració d’estadístiques per oferir a l’usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar en cada visita d’aquest.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. o de tercers autoritzats, sense que puguin entendre que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. o de tercers autoritzats, sense que puguin entendre cedits a l’usuari, en virtut del que estableix aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present web.

 1. Publicitat

A la pàgina web podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 1. Responsabilitat

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o, si s’escau, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

11.1. Responsabilitat en l’Accés al Portal

BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts.

L’accés a la web no implica l’obligació per part de BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

BOADA TECNOLOGIA IBERICA S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació dels servei al Portal.

11.3. Responsabilitat dels enllaços o links

El servei d’accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet. En aquests casos, BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

 1. Legislació aplicable.

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’usuari i BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA S.L. acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.